Tietosuojaseloste

1. Henkilötietojen käsittely Prime House Oy:ssä

Tämä on Prime House Oy:n tietosuojaseloste. Selosteessa kerrotaan mitä tietoja Prime House Oy kerää asiakkaistaan, mistä kyseisiä tietoja hankitaan ja mihin niitä käytetään sekä missä tilanteissa tietoja luovutetaan. Selosteessa on myös ohjeet, kuinka henkilön tulee menetellä, mikäli hän haluaa tietää tai mahdollisesti korjata rekistereihimme itsestään kerättyjä tietoja ja milloin hän voi kieltää kyseisten tietojen käytön.

Prime House Oy on kotimainen kiinteistönvälitystoimisto.

Yhteystiedot: Suomalaistentie 7 02270 ESPOO

puh. 0108346600, info@primehouse.fi

2. Rekisterin nimi

Prime House Oy:ssä on käytössä seuraavat rekisterit:

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Asiakastieto- ja toimeksiantorekisteri (PDX+ -järjestelmän mukainen rekisteri)

Rahanpesulain edellyttämien tietojen rekisteri

Palkkahallintorekisteri

3. Rekisterien tietosisältö

Rekistereihin tallennetaan Prime House Oy:n yksityishenkilöasiakkaiden sekä yritysasiakkaiden yhteyshenkilöinä toimivien luonnollisten henkilöiden henkilötietoja.

Lisää tietoja rekistereistä löydät välitysliikkeen rekisteriselosteista (linkit yllä).

4. Henkilötietoryhmät

Prime House Oy:n yleisiä henkilötietoryhmiä ovat pääsääntöisesti toimeksiantajat, myyjät ja ostajat, sekä muut asiakkaat.

5. Henkilötietojen kerääminen

Rekisterin tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään sekä viranomaislähteistä, taikka muilta tahoilta kuten pankilta tai isännöitsijältä. Tietoja voidaan kerätä myös välitysliikkeen kotisivujen kautta, esittelyistä, puhelimitse ja sähköpostin kautta.

6. Henkilötietojen käyttö ja oikeusperusta

Henkilötietoja käytetään lakisääteisten asioiden hoitamiseen sekä asiakaspalveluun, viestintään ja välitysliikkeen palveluiden markkinoimiseen. Tietoja voidaan käyttää myös palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Suoramarkkinointiin henkilötietoja käytetään vain siinä tapauksessa, että henkilö jonka henkilötiedot on kerätty rekisteröitäväksi, on antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa.

Henkilötietojen käsittely voi perustua rekisteröidyn antamaan suostumukseen yhtä tai useampaa erityistä henkilötietojen käsittelytarkoitusta varten.

Henkilötietoja voidaan käyttää myös lakiin perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi ja täyttämiseksi.

7. Oikeus kieltää tietojen käyttö markkinointiin

Rekisteröidyllä ja muulla asiakkaalla on oikeus kieltää Prime House Oy:tä kohdistamasta häneen välitysliikkeen palveluiden markkinointia. Viestintää lakisääteisissä asioissa ei voi kieltää.

8. Tiedonsaantioikeus

Rekisteröidyllä on lakiin perustuva oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu Prime House Oy:n rekistereihin. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena. Allekirjoitetun tarkastuspyynnön voi toimittaa Prime House Oy:n toimistoon henkilökohtaisesti, sähköpostin liitteenä (skannattuna) tai postitse. Asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan.

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta tarkastaa rahanpesulaissa säädetyn ilmoitus- tai selonottovelvollisuuden täyttämiseksi hankittuja tietoja. Tietosuojavaltuutettu voi kuitenkin asiakkaan pyynnöstä tarkastaa näiden tietojen käsittelyn lainmukaisuuden.

Prime House Oy vastaa tiedusteluun kirjallisesti pääsääntöisesti kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

9. Tiedoissa oleva virhe

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojen oikaisemista tai täydentämistä taikka rekisterissä olevien tietojensa poistamista. Mikäli henkilötiedoissa on virhe, se oikaistaan viipymättä. Mikäli virheellinen tieto on välitetty tai luovutettu viranomaisille tai muulle taholle, joille välitysliikkeellä on velvollisuus tai oikeus välittää tai luovuttaa tietoja, oikaistaan virhe myös tietojen vastaanottajalle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietokannat ja niistä otetut varmistukset on suojattu asianmukaisesti lain edellyttämin tavoin. Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus ja käytettävyys on varmistettu teknisin ja hallinnollisin järjestelyin. Henkilötietoja käsittelevät vain ne Prime House Oy:n työntekijät, joiden toimenkuvaan tietojen käsittely kuuluu.

11. Lisätietoja tietojen käsittelystä

Lisätietoja käsittelystä saa Prime House Oy:n toimistosta.

12. Valvontaviranomainen

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Prime House Oy:n suorittamasta henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu, jonka verkkosivuille pääset seuraavasta linkistä:

https://tietosuoja.fi/etusivu